எங்கள் நோக்கம்

தேங்காய் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் “ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே” எங்கள் நோக்கம்.

My Donations

Here you can view your donations made to support our projects.

You must be logged in to view your donation history. Please login using your account or create an account using the same email you used to donate with.

Log into Your Account

நீர் பாதுகாப்பு

நன்கொடை படிவம்

தனிப்பட்ட தகவல்

பில்லிங் விவரங்கள்

நன்கொடை மொத்தம்: ₹500.00